Vaimulik kasvamine

Vaimulik kasvamine

Kui inimene on oma usku tunnistanud, ristitud saanud ja kogudusega liitunud, on tema vastutus hakata vaimulikult kasvama. “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!” (Mt 28:19-20). Vaimulik kasv tähendab Jeesuse õpetuse järgimist ja selle praktiseerimist oma elus. Jeesuse sõnad Matteuse evangeeliumis kinnitavad seda, et me peame täitma Tema käske ja Teda järgima. Inimene ei saa lihtsalt päästetud, vaid ta saab päästetud selleks, et kasvada Jumala tundmises ja Temale kuuletumises. “Meie oleme Tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks” (Ef 2:10).

Vaimulik kasv koguduses leiab aset mitmel viisil. Kõige olulisem osa sellest on Piibli ehk Jumala sõna lugemine ja uurimine. Jeesus ütles oma ülempreesterlikus palves: “Pühitse neid Tões: Sinu Sõna on tõde!” (Jh 17:17). See tähendab, et Jumala Sõna lugemise ja õppimise kaudu me kasvame kristlastena.

Kristlane aga ei saa oma elu üksi elada ja sellepärast on ta ka liitunud kogudusega. Koguduses saab kristlane kogeda vaimulikku kasvu jumalateenistusel osalemise, jutluse kuulamise, üksteisega suhtlemise ja vastastikkuse suunamise kaudu. Ainuüksi jumalateenistusest jääb aga väheks ja seepärast kogunevad mitmed kristlased ka nädala sees ühiselt kodugrupi vormis. Seal loetakse koos Piiblit, palvetatakse ja jagatakse oma rõõme ja muresid. Ka koguduses kaasateenimine suurendab vaimulikku kasvu.

Kogudused korraldavad mitmesuguseid muid üritusi, kus saab osaleda ja kogeda vaimulikku kasvu.

  • Noorteõhtud
  • Palve- ja ülistusõhtud
  • Pühapäevakool
  • Laagrid

Lõpuks vastutab iga inimene ise oma vaimse kasvu eest. Seda saab ta teha Piiblit lugedes ning ise palvetades. Täites ennast Jumala Sõnaga ja palvetega saab inimene jõudu, et Jumalale kuulekas olla. Kristlased, kes hoolitsevad oma vaimuliku kasvu eest on võimelised Jeesuse õpetust puhtamalt järgida ja sellega olla suuremaks kasuks teistele inimestele.