Kaasteeline on usaldusisik värskele koguduseliikmele

Kaasteelise all mõistame kogudusega liituva inimese usaldusisikut. Juhatuse koosolekul, kus otsustatakse kogu- duse liikmeks võtmine, püüame kokku leppida, kes võiks saada uuele liikmele usaldusisikuks. Tavaliselt tugineb kaas- teelise leidmine juba välja kujunenud suhetele. Kaasteelisteks saadakse mõlema osapoole vabatahtlikul nõusolekul. Kaas- teelisteks olemise eesmärk on toetada koguduse liikmete usulist kasvamist, kaasatust kogudusse ja vältida eemale- jäämist. Kaasteeliste suhe tähendab koos õppimist ja kasva- mist. Kaasteeliseks saades võtavad osapooled vastutuse palvetada teineteise eest, olla teineteisele vajadusel kätte- saadavad, toetada teineteise usulist kasvamist, toetada teineteise kontakti kogudusega, kohtuda mingis vormis vähe- malt kord kuus.

Kaasteeliste ideega alustasime juba Tähe tänava palvemajas. Tasapisi oleme püüdnud tegevust käima saada. Aastal 2018 liitus meie kogudusega seitse inimest. Uute liikmete ja nende kaasteelistega kohtumine toimus käesoleva aasta 3. märtsil, kus jagasime mõlemapoolseid kogemusi. Kõik osalejad leidsid, et tegemist on vajaliku ettevõtmisega. Siinkohal tänan kõiki, kes aastate jooksul on koguduses kaasteelistena kaasa töötanud.

Tõnu Lehtsaar

Terve aprillikuu infoleht

Viimased artiklid